جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 18,226 2.36 18,946 2.38 46,404 4.6 53,652 5.24
اوراق مشارکت 300,433 38.94 312,303 39.27 413,851 41.02 437,568 42.77
سپرده بانکی 426,898 55.33 437,326 54.98 501,457 49.7 501,695 49.03
وجه نقد 29 0 30 0 34 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 15,302 1.98 15,681 1.97 19,493 1.93 6,230 0.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 17,026 2.21 17,699 2.23 42,600 4.22 41,423 4.05