جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,941 3.67 46,147 4.47 73,703 5.82 86,106 6.6
اوراق مشارکت 343,945 38.31 416,758 40.41 457,213 36.12 487,320 37.36
سپرده بانکی 488,752 54.44 531,288 51.51 683,419 53.99 699,406 53.62
وجه نقد -55 -0.01 -86 -0.01 -,345 -0.03 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 17,632 1.96 16,851 1.63 27,540 2.18 4,151 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,949 3.11 39,137 3.79 58,549 4.63 66,740 5.12