جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,722 4.56 75,659 6.14 98,444 7.16 109,853 7.03
اوراق مشارکت 384,625 39.22 485,515 39.42 569,365 41.41 583,210 37.34
سپرده بانکی 528,844 53.92 627,300 50.93 632,383 45.99 833,231 53.35
وجه نقد 42 0 53 0 50 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,047 0.51 16,968 1.38 45,030 3.28 3,520 0.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 67,093 6.84 67,093 5.45 67,292 4.89 71,629 4.59