جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 131,655 7.43 381,174 8.14 386,478 8.29 384,705 8.34
اوراق مشارکت 705,892 39.84 1,856,946 39.65 1,845,001 39.56 1,856,626 40.24
سپرده بانکی 872,806 49.26 2,295,505 49.02 2,285,528 49 2,260,729 49
وجه نقد -2,379 -0.13 10 0 6 0 100 0
واحد صندوق 26,605 1.5 92,729 1.98 89,741 1.92 74,209 1.61
گواهی سپرده کالایی 9,159 0.52 21,543 0.46 21,539 0.46 20,987 0.45
سایر دارایی ها 28,254 1.59 35,231 0.75 35,590 0.76 16,095 0.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 168,194 9.49 330,584 7.06 335,055 7.18 333,112 7.22