جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 815 0.13 817 0.13 1,283 0.16 10,959 1.36
اوراق مشارکت 215,198 34.36 215,751 34.38 338,854 42.45 368,782 45.73
سپرده بانکی 395,438 63.14 396,161 63.13 456,693 57.22 426,164 52.84
وجه نقد 25 0 25 0 30 0 30 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 14,766 2.36 14,756 2.35 1,314 0.16 509 0.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 815 0.13 817 0.13 1,283 0.16 10,959 1.36