جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/04/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 210,283 8.48 406,803 9.83 282,537 8 375,239 10.85
اوراق مشارکت 973,612 39.27 1,589,104 38.4 1,085,774 30.73 1,168,888 33.78
سپرده بانکی 1,226,773 49.48 2,065,534 49.91 2,131,458 60.32 1,898,979 54.88
وجه نقد -,906 -0.04 3,308 0.08 112 0 52 0
واحد صندوق 28,166 1.14 22,187 0.54 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 10,911 0.44 14,063 0.34 4,603 0.13 0 0
سایر دارایی ها 30,527 1.23 37,523 0.91 28,921 0.82 16,793 0.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 255,230 10.29 354,747 8.57 282,494 7.99 374,805 10.83