ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی شهر تهران، محله دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک 16، مجتمع اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد 410 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی شهر تهران، محله دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک 16، مجتمع اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد 410 66972655