دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان 900,000 %90.00
2 شرکت سبدگردان الگوریتم 100,000 %10.00