ارکان صندوق

کارگزاری آینده نگر خوارزمی به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دارا الگوریتم به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دارا الگوریتم

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دارا الگوریتم به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دارا الگوریتم به همراه توضیحات