مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/11/30 - تاییدیه سازمان 1398/12/13
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/11/30 تقسیم سود اسفند ماه 1398/12/12
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز چهارشنبه مورخ 1398/11/30 ساعت 10:00 1398/11/30
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1398/11/30 ساعت 10:00 1398/11/30
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/11/30 ساعت 10:00 1398/11/29
روزنامه کثیرالانتشار مجامع مورخ 1398/10/15 و 1398/10/23 1398/10/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/23 ساعت 11:00 به همراه نامه سازمان 1398/10/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 11:30 به همراه نامه سازمان 1398/10/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 11:00 به همراه نامه سازمان 1398/10/29
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 ساعت 11:00 1398/10/23
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1398/10/23 ساعت 11:00 1398/10/23
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/10/23 ساعت 11:00 1398/10/22
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 11:30 1398/10/17
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 11:00 1398/10/17
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1398/10/15 ساعت 11:30 1398/10/15
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1398/10/15 ساعت 11:00 1398/10/15
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/10/15 ساعت 11:30 1398/10/03
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/10/15 ساعت 11:00 1398/10/03
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/03/28 (تغییر نام) 1398/08/29
روزنامه کثیرالانتشار مجمع موسس مورخ 1398/02/18 1398/08/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/28 به همراه نامه سازمان (تغییر نام) 1398/07/21
صورتجلسه مجمع موسس مورخ 1398/02/18 به همراه نامه سازمان 1398/06/02