مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/03/28 (تغییر نام) 1398/08/29
روزنامه کثیرالانتشار مجمع موسس مورخ 1398/02/18 1398/08/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/28 به همراه نامه سازمان (تغییر نام) 1398/07/21
صورتجلسه مجمع موسس مورخ 1398/02/18 به همراه نامه سازمان 1398/06/02