صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/11/30 1398/12/06
گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 1398/09/30 صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم (حسابرسي شده) 1398/11/21
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 1398/09/30 صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم (حسابرسي شده) 1398/11/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/10/30 1398/11/06
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1398/09/30 (حسابرسي نشده) 1398/10/28
صورت هاي مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1398/09/30 (حسابرسي نشده) 1398/10/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/08/30 1398/09/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08