اخبار

عنوان تاریخ درج
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1400/03/31 1400/04/01
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1400/02/31 1400/03/01
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1400/01/31 1400/02/01
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/12/25 1399/12/26
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/11/30 1399/12/02
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/09/30 1399/10/01
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/08/30 1399/09/05
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/07/30 1399/08/17
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/06/31 1399/08/17
اطلاعیه لغو مصوبات مجمع مورخ 25-01-1399 1399/06/10
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
تعیین سقف تقسیم سود 1399/05/20
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/04/31 1399/05/06
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/03/31 1399/04/03
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/02/31 1399/03/03
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1399/01/31 1399/02/01
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1398/12/25 1398/12/26
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1398/11/30 1398/12/03
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1398/10/30 1398/11/01
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1398/09/30 1398/10/01
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1398/08/30 1398/09/02
اطلاعیه تقسیم سود منتهی به 1398/07/30 1398/08/01