مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
ثبت صورتجلسه مورخ 1399/10/30 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم نزد سازمان(تغییر صاحبان امضاء مجاز) 1399/11/29
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/08/28 صندوق دارا الگوریتم- تغییر حدنصاب دارایی ها 1399/09/09
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 ساعت 10:00 1399/08/28
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1399/08/28 ساعت 10:00 1399/08/28
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/08/28 ساعت 10:00 1399/08/18
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/06/05 - سال مالی و تغییر متولی و حسابرس 1399/08/03
روزنامه کثیرالنتشار مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/06/29 1399/07/05
مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/06/29 - تاییدیه سازمان 1399/07/05
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز شنبه مورخ 1399/06/29 ساعت 10:00 1399/06/31
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/10/15 1399/06/29
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/06/05 ساعت 15:00 1399/06/29
مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/06/05 ساعت 15:00 - تاییدیه سازمان 1399/06/29
مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/06/05 ساعت 14:00 - تاییدیه سازمان 1399/06/29
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1399/06/29 ساعت 10:00 1399/06/29
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/06/29 ساعت 10:00(اصلاحیه) 1399/06/23
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/06/29 ساعت 10:00 1399/06/19
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز چهارشنبه مورخ 1399/06/05 ساعت 15:00 1399/06/12
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز چهارشنبه مورخ 1399/06/05 ساعت 14:00 1399/06/12
روزنامه کثیرالانتشار لغو مصوبات مجمع مورخ 25-01-1399 1399/06/11
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/05 ساعت 15:00 1399/06/05
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/05 ساعت 14:00 1399/06/05
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/06/05 ساعت 15:00(اصلاحيه) 1399/05/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1399/06/05 ساعت 15:00 1399/05/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1399/06/05 ساعت 14:00 1399/05/26
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/04/07 1399/04/30
مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/04/07 - تاییدیه سازمان 1399/04/25
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/04/09 -افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/04/16
مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1399/04/09 - تاییدیه سازمان 1399/04/16
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز دوشنبه مورخ 1399/04/09 ساعت 10:00 1399/04/09
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز شنبه مورخ 1399/04/07 ساعت 11:00 1399/04/09
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/09 1399/04/09
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/07 1399/04/07
مجمع روز دوشنبه مورخ 1399/04/09 ساعت 10:00 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم 1399/04/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1399/04/07 ساعت 11:00 1399/03/26
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/01/25 تصویب ابلاغیه 12020112 و 12020148 سازمان 1399/03/11
مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1399/01/25 ساعت 10:00 - تاییدیه سازمان 1399/02/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1399/01/25 ساعت 11:00 به همراه نامه سازمان 1399/02/29
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/10/15 تغییر روزنامه کثیرالانتشار 1399/02/09
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز دوشنبه مورخ 1399/01/25 ساعت 11:00 1399/01/27
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز دوشنبه مورخ 1399/01/25 ساعت 10:00 1399/01/27
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1399/01/25 ساعت 11:00 1399/01/25
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1399/01/25 ساعت 10:00 1399/01/25
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/01/25 ساعت 11:00 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم 1399/01/24
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/01/25 ساعت 10:00 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم 1399/01/24
مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/11/30 - تاییدیه سازمان 1398/12/13
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/11/30 تقسیم سود اسفند ماه 1398/12/12
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز چهارشنبه مورخ 1398/11/30 ساعت 10:00 1398/11/30
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1398/11/30 ساعت 10:00 1398/11/30
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/11/30 ساعت 10:00 1398/11/29
روزنامه کثیرالانتشار مجامع مورخ 1398/10/15 و 1398/10/23 1398/10/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/23 ساعت 11:00 به همراه نامه سازمان 1398/10/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 11:30 به همراه نامه سازمان 1398/10/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 11:00 به همراه نامه سازمان 1398/10/29
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 ساعت 11:00 1398/10/23
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1398/10/23 ساعت 11:00 1398/10/23
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/10/23 ساعت 11:00 1398/10/22
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 11:30 1398/10/17
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم روز يکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 11:00 1398/10/17
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1398/10/15 ساعت 11:30 1398/10/15
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم مورخ 1398/10/15 ساعت 11:00 1398/10/15
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/10/15 ساعت 11:30 1398/10/03
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم مورخ 1398/10/15 ساعت 11:00 1398/10/03
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/03/28 (تغییر نام) 1398/08/29
روزنامه کثیرالانتشار مجمع موسس مورخ 1398/02/18 1398/08/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/28 به همراه نامه سازمان (تغییر نام) 1398/07/21
صورتجلسه مجمع موسس مورخ 1398/02/18 به همراه نامه سازمان 1398/06/02