صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي ماه منتهي به 1400/02/31 1400/03/09
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي ماه منتهي به 1400/01/31 1400/02/08
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت هاي مالي نه ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/12/30 1400/01/08
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/11/30 1399/12/10
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1399/09/30 (حسابرسي شده) 1399/11/15
صورت هاي مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1399/09/30 (حسابرسي شده) 1399/11/15
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/10/30 1399/11/10
صورت هاي مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1399/09/30 (حسابرسي نشده) 1399/10/29
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1399/09/30 (حسابرسي نشده) 1399/10/29
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/09/30 1399/10/07
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/08/30 1399/09/10
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/07/30 1399/08/07
صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1399/06/31 (حسابرسي نشده) 1399/07/29
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1399/06/31 (حسابرسي نشده) 1399/07/29
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي ماه منتهي به 1399/06/31 1399/07/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي سال مالي منتهي به 1399/03/31 (حسابرسي شده) 1399/05/22
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي سال مالي منتهي به 1399/03/31 (حسابرسي شده) 1399/05/22
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي سال مالي منتهي به 1399/03/31 (حسابرسي نشده) 1399/04/28
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم براي سال مالي منتهي به 1399/03/31 (حسابرسي نشده) 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
گزارش عملکرد دوره مالي نه ماهه منتهي به 1398/12/29(حسابرسي نشده) 1399/02/02
صورت هاي مالي دوره مالي نه ماهه منتهي به 1398/12/29(حسابرسي نشده) 1399/02/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/11/30 1398/12/06
گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 1398/09/30 صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم (حسابرسي شده) 1398/11/21
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 1398/09/30 صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم (حسابرسي شده) 1398/11/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/10/30 1398/11/06
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1398/09/30 (حسابرسي نشده) 1398/10/28
صورت هاي مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم منتهي به 1398/09/30 (حسابرسي نشده) 1398/10/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/08/30 1398/09/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم برای ماه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08